• binnentuin Kasteel Holterveste Haverleij
  Architect Michael Graves (in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling)

 • Portefolio DCBelgium 2016 (Gent, Lauwe, Aalter, Harelbeke, Ath)

 • Carré Chassépark te Breda 100 koop en 44 huur appartementen
  Architect OMA

 • Accelerator Amsterdam
  ca. 45.000 m2 multi-tenant kantoor met laboratoria
  BREEAM Outstanding
  Amsterdam zuid-oost
  in opdracht van Kadans Science Partner.

 • De Bloembedden te Culemborg
  Quadrant architecten (in opdracht van Kleurrijk Wonen)
  De senior-woningen onderscheiden zich door hun eigentijdse, hoogwaardige detaillering en hebben een combinatie van een traditionele vormgeving met modern vormgegeven accenten.

 • Fenix lofts Rotterdam
  78 huurapp & 134 koopapp
  2.000 m2 commerciële ruimte
  4.000 m2 cultureel cluster
  Circus Rotjeknor jeugdcircus
  Codarts internationale kunstvakhogeschool
  Conny Janssen Danst internationale dansgezelschap

 • De Bloembedden te Culemborg
  Quadrant architecten (in opdracht van Kleurrijk Wonen)
  De eengezins-woningen onderscheiden zich door hun eigentijdse, hoogwaardige detaillering en hebben een combinatie van een traditionele vormgeving met modern vormgegeven accenten.

 • Neherkade Den Haag,
  271 huurappartementen
  Mourik architecten

 • Nieuwbouw kantoren ontwikkeling te Breda

 • Hoog niveau renovatie Hockeyclub Waalwijk, Olympiaweg 14

 • VERTICAL Amsterdam-Sloterdijk
  168 appartementen
  800 m2 commerciële ruimte
  In opdracht van Heijmans Vastgoed

 • Luxe appartementencomplex “De Buitenplaats” te Breda
  Architect: Grosfeld van der Velde

 • entree Slot Haverleij
  Architect Krier Kohl (in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling)

 • Nieuwbouwkantoor Scania te Breda
  Architect Hooper

 • Op de hoek Oude Bredaseweg/Anna van Berchemlaan te Etten-Leur: appartementen, winkels & stadswoningen

 • Kasteel Zwanestede Haverleij
  Architect Natalini (in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling)

 • ca. 7.200 m2 multi-tenant kantoor met school
  BREEAM-NL Excellent
  Leerparkpromenade Dordrecht
  in opdracht van Kadans Science Partner.

 • Het Paleis, Chassépark te Breda
  Architect: Hans Kollhoff

 • Plus Ultra Amsterdam
  ca. 8.000 m2 multi-tenant kantoor met laboratoria
  BREEAM Outstanding
  Medical Business Park Amsterdam
  in opdracht van Kadans Science Partner.

 • Het nieuwe huren!
  Met ons concept ‘Huur zeker nu’ geven we een antwoord op de veranderende vraag in de woningmarkt.

  www.huurzeker.nu

 • plein Slot Haverleij
  Architect Krier Kohl (in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling)

 • Céravie Maastricht
  28 koopwoningen Maastricht
  In opdracht van Hazenberg Bouw|TBI

 • Het openbaar evenementenplein met ondergrondse parkeergarage, Chassépark te Breda

 • Kasteel Holterveste Haverleij
  Architect Michael Graves (in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling)

 • Studieontwikkeling appartementencomplex te Hillegersberg Rotterdam
  Architect: 01-10 architecten

 • VERTICAL Sloterdijk Amsterdam
  168 appartementen
  800 m2 commerciële ruimte
  In opdracht van Heijmans Vastgoed

 • www.bredawoont.nl/zakelijk-contact/Platform Woonpromotie Breda.
  Het centraal loket in Breda voor kopers en huurders van woningen.

 • Landgoedontwikkeling De Heiberg te Schijf met 4 vrijekavels op 11ha.

ALGEMENE VOORWAARDEN
KONING Vastgoedconsultancy B.V.
Peelland 54, 5144 ET Waalwijk

Artikel 1 toepasselijkheid
Op iedere overeenkomst van opdracht of rechtsverhouding tussen KONING Vastgoedconsultancy B.V. of haar rechtsopvolger  (hierna te noemen: ‘Koning’) en een wederpartij (hier na te noemen ‘opdrachtgever’) waarbij Koning werkzaamheden zal dienen te verrichten of heeft verricht zijn deze algemene voorwaarden van toepassing. Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de maten van Koning en van al degenen die voor Koning werkzaam zijn, ongeacht hun rechtsbetrekking tot de maatschap of de rechtsopvolger van de maatschap. Op verzoek zal een lijst van maten aan opdrachtgever worden toegezonden.

Artikel 2 in te schakelen derden
Koning kan bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelen, indien en voor zover Koning dat nodig acht. Koning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele tekortkomingen van deze derden noch voor schade die hiermee in verband staat. Voorts is Koning bevoegd om voor rekening en risico van een opdrachtgever derden in te schakelen. Indien Koning ten aanzien van de derde een vordering heeft uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming en/of een uit de wet voortspruitende vordering jegens die derde, en het bepaalde in de vorige alinea van dit artikel om wat voor reden dan ook niet (langer) geldt in de rechtsverhouding tussen Koning en zijn opdrachtgever, dan wordt de eerste alinea van deze bepaling als niet geschreven beschouwd en is de aansprakelijkheid van Koning ten opzichte van zijn opdrachtgever beperkt tot cessie van de vordering die hij op de derde stelt te hebben. Koning staat er niet voor in dat de opdrachtgever de vordering succesvol kan innen.

Artikel 3 de uitvoering van de werkzaamheden
Bij de uitvoering van de in verband met een verstrekte opdracht te verrichten werkzaamheden, zal Koning de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Koning verbindt zich jegens opdrachtgever tot het verrichten van inspanningsverplichtingen en nimmer tot resultaatsverbintenissen. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend door Koning te zijn aanvaard, ook als deze door een werknemer van Koning zijn aanvaard. Slechts Koning kan door de opdrachtgever worden aangesproken op nakoming van de overeenkomst van opdracht. Opdrachtgever kan alleen Koning aanspreken op vergoeding van schade. Het bepaalde in de laatste twee zinnen van dit lid geldt ook wanneer een opdracht door de opdrachtgever is verstrekt met het oogmerk dat deze door een specifieke persoon zou worden uitgevoerd.

Artikel 4 tarieven en wijze van declareren
Koning zal in beginsel maandelijks factureren aan opdrachtgever. De facturen zijn in overeenstemming met het aantal door Koning gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief dat op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden voor de betrokken personen geldt bij Koning. In geval van een vast overeengekomen vergoeding voor de werkzaamheden geldt de overeengekomen vaste prijs, die onafhankelijk is van de gewerkte of nog te werken uren. De vergoeding voor gewerkte uren  wordt vermeerderd met omzetbelasting. Het uurtarief kan periodiek door Koning worden aangepast, ook bij lopende opdrachten. Tenminste één keer per kalenderjaar vindt een dergelijke verhoging plaats. Indien Koning werkzaamheden onder grote tijdsdruk voor de opdrachtgever moet verrichten, is het Koning toegestaan om het overeengekomen of het bij haar gebruikelijke tarief te verhogen met 50%. Koning zal voor aanvang van de werkzaamheden aan opdrachtgever schriftelijk kenbaar maken dat het spoedtarief van toepassing is. Koning zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt zoals het uitwerken van ontwerpen, tekenwerk, technische omschrijvingen, bestekken, bestemmingsplanwijziging, verkoopdocumenten separaat bij opdrachtgever in rekening brengen onder de noemer ‘verschotten’. Betaling door de opdrachtgever dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien opdrachtgever binnen deze termijn niet heeft betaald, verkeert hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is Koning bevoegd de werkzaamheden op te schorten.

pdf_button-1  Download

 

In geval twee of meer opdrachtgevers gezamenlijk een opdracht hebben gegeven, zijn die opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van de in de declaraties van Koning opgenomen bedragen. Indien een factuur na het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn niet volledig is betaald:

 1. zal de wederpartij aan Koning een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden berekend;
 2. zal de wederpartij, na daartoe door Koning te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
 3. heeft Koning het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Koning zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

Artikel 5 communicatie
Opdrachtgever verklaart dat hij Koning steeds alle van belang zijnde informatie verstrekt en geen informatie achterhoudt die in de weg staan aan een juiste uitvoering van de werkzaamheden. Opdrachtgever kan elektronisch communiceren met Koning. Opdrachtgever dient, indien hij een belangrijk bericht aan Koning per email of per fax verzendt, te verifiëren of de geadresseerde bij Koning dit bericht heeft bereikt. Opdrachtgever staat er voor in dat hij over een deugdelijke en actuele virusscanner beschikt die uitgaande mails controleert op virus. De verzending van berichten tussen Koning en opdrachtgever zijn niet versleuteld, tenzij opdrachtgever en Koning zulks vóór verzending uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen. Koning aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het disfunctioneren van informatiedragers alsmede verlies of verminking van op informatiedragers opgeslagen data of programmatuur, die als gevolg van de elektronische communicatie tussen Koning en opdrachtgever plaatsheeft.

Artikel 6 exoneratie en vrijwaring
Iedere aansprakelijkheid van Koning voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht, onrechtmatige daad, of die op enige andere rechtsgrond is gebaseerd, is beperkt tot het door de verzekeraar van Koning in dat geval uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico van Koning dat de betreffende verzekering kent. Koning aanvaardt geen aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst, behoudens voor zover die tekortkomingen het gevolg zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Koning. Mocht de verzekeraar in voorkomende gevallen niet tot uitkering overgaan en staat vast dat de schade is verschenen ten gevolge van opzet of grove schuld, dan is de totale aansprakelijkheid van Koning beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in het kader waarvan de schade is ontstaan, door opdrachtgever aan Koning in het laatste kalenderjaar is betaald. De opdrachtgever vrijwaart Koning voor aanspraken van derden die voortvloeien uit een tekortkoming of onrechtmatige daad van Koning  in het kader van de reeds verrichte of te verrichten werkzaamheden.

Artikel 7 Beëindiging
Koning en opdrachtnemer kunnen de overeenkomst door opzegging, zo nodig met onmiddellijke ingang, beëindigen. Opdrachtgever zal op het moment van opzegging alle werkzaamheden en verschotten betalen die tot aan de datum van opzegging voor hem zijn verricht.

Artikel 8 Slotbepaling
12 maanden nadat de werkzaamheden door Koning zijn verricht vervallen opdrachtgevers aanspraken die betrekking hebben op die werkzaamheden. Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekking met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen de opdrachtgever en Koning worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de woonplaats of de plaats waar Koning kantoor houdt, tenzij de wet het kiezen van een forum uitsluit. In dat geval gelden de wettelijke regels van procesrecht.